Przy jakich kwotach podmioty publiczne muszą ogłaszać przetargi?

W zamawianiu usług i dostaw podmioty publiczne muszą się kierować przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r, nr 113, poz. 759). Określa ona tryby przeprowadzania postępowań, m.in. w zależności od ich szacunkowej wartości.

Tryby przeprowadzania zamówień

PZP stanowi, że podstawowym sposobem udzielania zamówienia jest tryb przetargowy (przetargu ograniczonego lub nieograniczonego), dopuszczając odejście od niego w określonych, ściśle wymienionych w ustawie przypadkach. <!–more–>Jednym z nich jest wartość zamówienia, określona w ustawie na 14.000 euro (art. 4 ust. 8 PZP). Sposób przeliczenia tej kwoty na złotówki jest co dwa lata określany w rozporządzeniu wydawanym przez premiera. Obowiązujący w 2012 roku przelicznik wprowadziło Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 roku, nr 282, poz. 1650), ustalające wartość średniego kursu złotego wobec euro na 4,0196. Oznacza to, że kwota do której nie trzeba ogłaszać przetargu wynosi 56.274,40 zł. Inne sytuacje, w których procedura przetargowa nie jest wymagana zawiera art. 4 PZP.

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

Wprowadzenie kwoty zmieniającej tryb przeprowadzania zamówień publicznych wymaga od zamawiającego oszacowania wartości zamówienia, by miał on pewność, że przyjęta procedura będzie zgodna z prawem. Zamawiający powinien ustalić tą wartość z „należytą starannością” (art. 32.1 PZP) i powinna ona zawierać całkowite wynagrodzenie wykonawcy. W kwocie tej powinny być zawarte wszystkie części zamówienia (jeżeli dopuszczane jest składanie ofert częściowych). Również przy przetargach przewidujących zamówienie uzupełniające powinny one zostać wliczone do ogólnej, szacunkowej kwoty całości.
Przy zamówieniach na usługi i roboty budowlane obowiązują dodatkowe wytyczne przy ustalaniu kwoty zamówienia. W przypadku robót budowlanych wartość całości ustalana jest na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów projektowych i budowlanych (kwota ta powinna również uwzględniać koszty dostaw). Z kolei szacowanie wartości okresowych usług lub dostaw powinno zostać oparte na zrealizowanych w poprzednim roku dostawach i usługach o podobnych parametrach i zakresie.
Ważny jest również czas ustalenia wartości zamówienia. Szacowanie powinno zostać wykonane maksymalnie 3 miesiące przed wszczęciem postępowania. Wyjątek stanowią roboty budowlane, gdzie okres ten został przedłużony do 6 miesięcy. Jeżeli wartość zamówienia w tym okresie ulegnie zmianie np. w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych, wówczas przy ogłaszaniu przetargu należy podać jej realną wysokość.

Zamówienia w wolnej ręki

PZP dopuszcza możliwość złożenia zamówienia z wolnej ręki w kilku przypadkach, ściśle określonych w ustawie. Zamówienia w tym trybie udziela się, gdy na rynku jest tylko jeden podmiot, mogący je zrealizować i ogłaszanie przetargu nie miałoby sensu. Kolejnym przypadkiem jest zamówienie, udzielane jako następstwo wygranego przez wykonawcę konkursu. Prawodawca dopuścił również rezygnację z ogłaszania przetargu wtedy, gdy jest to uzasadnione wyjątkową sytuacją – zamówienie musi być wykonane natychmiast i nie ma czasu na przeprowadzenie pełnej procedury przetargowej. Dopuszczalne jest również udzielanie w tym trybie tzw. zamówień dodatkowych (lub uzupełniających) wykonawcy, który realizuje już dla zamawiającego projekt, wygrany w trybie przetargowym. Inne sytuacje uzasadniające udzielenie zamówienia z wolnej ręki zawarte są w art.67.1 PZP.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Budownictwo i gospodarka i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Przy jakich kwotach podmioty publiczne muszą ogłaszać przetargi?

  1. Pingback: ARTYKUŁY | Agata Motyl – profesjonalny copywriter

  2. Pingback: Dokumenty wymagane w przetargu – czego może oczekiwać Zamawiający?

Dodaj komentarz